Avatar
17 July 2017 - Charlotte Karman plaatste:

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 6 juli is het aangescherpte besluit houdende wijziging verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd.

Afwegingskader
Uit het besluit volgt de verplichting de meldcode uit te breiden met een afwegingskader op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. De toepassing van het afwegingskader wordt voorgeschreven in stap vier van het stappenplan van de meldcode.

Verwacht wordt dat de beroepsgroepen in de praktijk model-afwegingskaders zullen opstellen, die vervolgens overgenomen worden door de personen en instellingen in hun meldcodes. Het kabinet zal de beroepsgroepen hierbij ondersteunen en voorzien in een ondersteuningsprogramma. Verder faciliteert het programma de onderlinge uitwisseling van kennis en afwegingskaders tussen beroepsgroepen om zodoende de samenhang te bevorderen, hetgeen van belang is voor ggz-instellingen waar allerlei beroepsgroepen werkzaam zijn. Dit heeft GGZ Nederland ook aangegeven in de internetconsultatie.

Inwerkingtreding
Vanaf 1 januari 2019 is het gebruik van de afwegingskaders verplicht. Tot die tijd hebben de beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader te ontwikkelen.

Verslag (en reactie) openbare internetconsultatie
Uit het verslag volgt dat verschillende partijen, waaronder GGZ Nederland, bedenkingen hebben bij de verplichting om te melden als het afwegingskader uitwijst dat het (vermoedelijk) gaat om een ernstige situatie.

Reactie: Aangezien ook de Afdeling advisering van de Raad van State heeft geadviseerd de meldplicht te laten vervallen, is deze vervangen door de plicht om het afwegingskader zo op te stellen, dat het professionals in staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden is aangewezen. Voor professionals in de zorg is het afwegingskader te beschouwen als een professionele richtlijn, die zij bij hun beroepsbeoefening dienen te gebruiken.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.