Avatar
5 April 2018 - Debora Korporaal plaatste:

Onderzoeksrapport 'Crisiszorg en herstel' is uit

Het veranderingsproces van de zorg in Nederland dat drie jaar geleden werd ingezet is nog in volle gang. Denk aan ambulantisering, Basis GGZ, decentralisatie van de AWBZ en toegang tot de langdurige ggz (Wlz). Met periodiek onderzoek onder de achterban monitort MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hoe dit veranderingsproces zich voltrekt.

 

Terugblik

Ruim anderhalf jaar geleden (juni 2016) hebben we de eerste meting gedaan. Sindsdien zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet om de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische aandoeningen te verbeteren.

De veranderingen in de periode tussen de eerste monitor (medio 2016) en de tweede monitor zijn vooral gericht op de toegang tot acute zorg en de wachtlijstaanpak, op lokale zorgketens, herstelactiviteiten en op het gebruik van kwaliteitsstandaarden. Die veranderingen bieden aanknopingspunten voor deze tweede monitor, die eind 2017 plaatsvond.

De vraag is: Merken cliënten en hun naasten in Nederland wat er sinds 2016 is veranderd, hoe ervaren ze deze veranderingen en welke ideeën hebben zij?

 

Over wie gaat het rapport?

In het onderzoek zijn cliënten van 18 jaar en ouder betrokken en hun naasten en mantelzorgers. Daarbij gaat het om ervaringen uit het hele land: 300 in 2016 en 762 in 2017. 

Mensen met psychische aandoeningen en hun naasten uit heel Nederland maken u deelgenoot van de ervaringen die zij in 2017 hadden met de crisiszorg. Ook zijn er mensen die een psychische crisis juist konden voorkomen door mee te doen aan preventieve of herstelgerichte activiteiten. Dit geeft een beeld waar we nu staan in vergelijking met een jaar geleden als het gaat om crisisopvang en -zorg, nazorg, preventie, herstel, informele zorg en ervaringsdeskundigheid. Tevens geven deelnemers aan het onderzoek goede voorbeelden en suggesties voor waar het beter kan.

 

Een greep uit de verschillen en overeenkomsten toen en nu 

 • Mensen met psychische crisis zoeken hulp bij meer instanties dan voorheen en wachttijden nemen toe.
 • Zorg tijdens de crisisopname is wel meer gericht op niet-medicamenteuze behandeling, maar (nog) niet op het leven na ontslag.
 • ·Er wordt bij een crisis vaker ambulante zorg geboden, maar er zijn nog altijd veel mensen die geen zorg bij een crisis krijgen.
 • De ambulante zorg is veranderd, minder in de thuissituatie en is effectiever geworden.
 • Er is meer aandacht voor herstel dan voor crisispreventie en time-out.
 • Minder mensen maken gebruik van de Crisiskaart en het signaleringsplan, maar deze zijn nog steeds effectief.
 • De inzet van ervaringsdeskundigheid neemt een vlucht.
 • Informele hulp van familieleden loopt terug
 • De aandoening blijft, dus er was vaker zorg nodig, maar ook die zorg bleek veranderd  

 

Enkele punten voor verbetering en aandachtspunten

 • ‚ÄčMaak de verwijzing en beoordeling van psychische crisis transparanter zodat de gekozen oplossingen duidelijker zijn en een gezamenlijke beslissing.
 • Maak het wachten op crisiszorg overbodig en draaglijk en zet meteen alternatieve vormen van zorg in.
 • Maak cliënten zelfredzamer tijdens de crisisopname door eigen regie terug te geven waar het kan, zodat de terugkeer soepeler verloopt.
 • Er is verruiming nodig van ambulante (crisis)zorg; de wachttijden zijn te lang.
 • Biedt beter aansluitende en doelgerichte nazorg na opname, zodat terugval beter kan worden voorkomen. 
 • Preventie en herstelactiviteiten verhogen de kwaliteit van leven en dat is ook maatschappelijke winst. Veel goede voorbeelden van cursussen, zelfregiecentra en netwerken.
 • Zet meer (zelf)hulpmiddelen in voor kwetsbare mensen, want hulpmiddelen zoals signaleringsplan, Crisiskaart en Triadekaarten en zelfhulpmiddelen zoals bijvoorbeeld WhatsApps en Life Chart helpen én cliënten en hulpverleners.
 • Geef ervaringsdeskundigheid een podium in alle facetten van het leven, bijvoorbeeld in de gemeente, bij het ealiseren van preventie, woonruimte, werk, schuldhulpverlening, etc. 
 • Steun mantelzorgers meer bij hun mantelzorgtaken en help cliënten en familieleden om een sociaal steunnetwerk op te bouwen.
 • Zet concrete stappen om de ambulante zorg te verbeteren en escalatie en dwang te verminderen, zoals registratie van dwangmaatregelen, meer bemoeizorg, meer vrijwilliger zorg en onderzoek.

Meer weten?

Deze uitkomsten en nog veel meer interessante gegevens, kunt u in het rapport lezen. En omdat verschillen en overeenkomsten ook per zorgkantoorregio zijn benoemd, kunt u samen met regionale stakeholders verder verdieping geven aan de uitkomsten.  

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Debora.Korporaal@wijzijnmind.nl

Onderzoeksrapport 'Crisiszorg en herstel' is uit
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.