Avatar
20 December 2018 - Quirinus Fianen plaatste:

Verplichte administratieve standaarden in strijd tegen bureaucratie Sociaal Domein

De Tweede Kamer heeft 18 december jl. met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om het gebruik van administratieve standaarden verplicht te stellen.
Deze administratieve standaarden regelen o.a. een uniforme wijze van recht op jeugdzorg, d.m.v. uitwisselen rechtmatigheidsberichten tussen zorgverleners en gemeenten, en gestandaardiseerd factureren en betalen van geleverde zorg. Het betreft wetswijzigingen in het Sociaal Domein: Jeugdwet (Jw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Zorgwet.

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen:

 1. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is.
  Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit worden verplicht.
 2. ​Wijzigingen met als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen.

  Dit wetsvoorstel bevat daarnaast ook een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland (ZIN) werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid om regionale samenwerking af te dwingen. De minister kan door deze wetswijziging bindende regels opstellen. De Tweede Kamer nam twee wijzigingsvoorstellen van de SP over: gemeenten mogen bovenop de vast te stellen regels geen eigen regels stapelen en de minister moet zijn uitwerking van de regels altijd eerst aan de Tweede Kamer voorleggen, die dan vier weken de tijd heeft om er op te reageren.

Jeugdzorg Nederland heeft zich, samen met andere brancheverenigingen, afgelopen jaren hard gemaakt voor verplichte uniformering in de strijd tegen administratieve lasten en is blij dat het wetsvoorstel is aangenomen.
Voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland: “Deze wet biedt de minister de mogelijkheid om regels op te stellen.
We wachten die regels met belangstelling af, want niet dit wetsvoorstel maar juist de uitwerking ervan bepaalt in hoeverre de administratieve lasten daadwerkelijk zullen verminderen.”

Lees over actuele administratieve knelpunten in de jeugdzorg in recente publicaties van  Hans Spigt:

Administratiedruk in jeugdzorg moet en kán omlaag

‘Rust en regelmaat’ steeds verder uit beeld

Verplicht gebruik van administratieve standaarden
Jeugdzorg Nederland vraagt sinds de decentralisatie al aandacht voor de toegenomen bureaucratie door de wildgroei aan gemeentelijke regelingen: iedere gemeente stelt andere eisen aan de verantwoording, facturering en gegevensuitwisseling.
Al geruime tijd zijn er administatieve standaarden beschikbaar die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en branches gezamenlijk zijn ontwikkeld in het programma i-SociaalDomein

 • Opdrachtgever standaarden iJw en iWmo is de VNG.
 • Beheerder standaarden iJw en iWmo is het ZIN.

Beleidsvrijheid gemeenten binnen deze administratieve standaarden uit zich in de productcodes en uitvoeringsvarianten die gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning onderling gebruiken om hun diensten te omschrijven.

De afgelopen jaren heeft Jeugdzorg Nederland er samen met de andere jeugdbranches voor gepleit deze standaarden verplicht te stellen.
Het nu aangenomen wetsvoorstel biedt de minister de mogelijkheid om in ieder geval een deel van de ontwikkelde standaarden verplicht te stellen.
Het wetsvoorstel regelt waarover deze regels mogen gaan:

 • Artikel 2.15 (Jeugdwet):
  In het belang van de beperking van uitvoeringslasten stellen Onze Ministers regels. Deze regels kunnen slechts betrekking hebben op:
  a. de financieringswijzen en administratieve processen, behorende bij de bekostiging van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en gekwalificeerde gedragswetenschappers door colleges;
  b. de wijze waarop gegevensuitwisseling tussen jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en gekwalificeerde gedragswetenschappers, en colleges plaatsvindt;
  c. de wijze waarop verantwoording van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en gekwalificeerde gedragswetenschappers aan colleges plaatsvindt.
 • Het door de Tweede Kamer aangenomen amendement voegt hier aan toe:
  De colleges hanteren geen aanvullende of afwijkende eisen aangaande de onderwerpen waarover Onze Ministers op grond van het eerste lid, onderdeel a, regels hebben gesteld.

Regionale samenwerking afdwingen
Het wetsvoorstel biedt minister De Jonge ook de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur voor een specifiek gebied regionale samenwerking af te dwingen.
Anders dan bij de regels voor uniformering, die op korte termijn verwacht worden en voor iedereen gaan gelden, is hier dus geen sprake van ‘algemene regels’ over samenwerking, maar kan de minister ingrijpen als het in een specifieke regio misgaat.
De minister heeft al verschillende malen aangegeven dat hij niet verwacht deze mogelijkheid snel in te zullen zetten, maar hij ziet het vooral als ‘een stok achter de deur’ richting regio’s waar de samenwerking uit elkaar dreigt te vallen. De nieuwe wettekst luidt:

 • Artikel 2.8 (Jeugdwet)
  1. De colleges werken met elkaar samen, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is.
  2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen waarbinnen colleges met het oog op de samenhangende uitvoering van de aan de colleges en de gemeenteraden bij of krachtens deze wet en andere wetten opgedragen taken samenwerken, uitsluitend indien de noodzakelijke samenwerking in deze gebieden ontbreekt en nadat Onze Minister op overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd met de betrokken colleges. Bij die maatregel kunnen regels worden gesteld over de vorm van samenwerking

  Bron: jeugdzorg Nederland 19 december 2018
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.