Avatar
6 March 2019 - Gerard van Unen plaatste:

Branches: Integraal behandelen in de Wlz te risicovol, en het lost niets op!

Uitvoeringstoets NZa t.a.v. integraal behandelen in de Wlz

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa onderzoek gedaan naar de impact van integrale bekostiging van behandeling in de Wlz door middel van integrale prestaties, in lijn met het aanvullend advies van het Zorginstituut hierover. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van bekostiging zeer nadelig uitpakt voor cliënten in en zorgaanbieders van beschermd wonen. Het risico bestaat, dat als de Wlz straks toegankelijk is voor de ggz, vooral zorgaanbieders van kleinschalige woonprojecten ervoor kiezen om af te zien van Wlz-zorg of om dit af te stoten, eenvoudigweg omdat zij de kwaliteit daarvan niet kunnen waarborgen. 

Negatieve effecten van integrale bekostiging

Als in 2021 de Wlz wordt opengesteld voor de ggz, zullen er nieuwe groepen ggz-cliënten instromen in de Wlz. Deze kwetsbare burgers voldoen immers aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz, want zij hebben behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg nabij. De grootste groep cliënten die toestroomt bevindt zich in beschermd wonen. Hun zorg wordt nu nog bekostigd vanuit de Wmo. De nieuwe instroom van cliënten vanuit de Wmo naar de Wlz gaat gepaard met de macro budgettaire overheveling van gelden uit het Gemeentefonds naar het Fonds langdurige zorg. Mede hierdoor zullen naar verwachting met name zorgaanbieders van kleinschalige woonprojecten ervoor kiezen om af te zien van Wlz-zorg of om dit af te stoten, als zij verantwoordelijk zouden worden voor het complete pakket van behandeling, begeleiding en ondersteuning (conform het advies van het Zorginstituut). De diversiteit in woonvoorzieningen komt daardoor onder druk te staan. Dientengevolge zullen veel cliënten die behoefte hebben aan ‘permanent toezicht’ of ’24 uur zorg nabij’ voor hun woonvoorziening aangewezen zijn op grootschaliger locaties, zoals de woonzorgparken bij geïntegreerde ggz-zorgaanbieders of in de gehandicaptenzorg. Dit is geheel tegen de wens van het kabinet Rutte III in, om zoveel mogelijk kwetsbare burgers te vermaatschappelijken, de wachttijden te beteugelen (hier de nieuwe toestroom bij geïntegreerde ggz-zorgaanbieders afgezet tegen de al gerealiseerde afbouw van bedden daar) en om de administratieve lasten te verminderen. Bovendien wordt bij opvolging van het advies van het Zorginstituut de keuzevrijheid van cliënten fors beperkt. Ook dat strookt niet met het kabinetsbeleid. Volgens GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een veel te risicovolle operatie, zonder dat het iets oplost.

Beter passende alternatieve bekostigingsmodellen

De NZa heeft samen met het werkveld ook gekeken naar vier alternatieve bekostigingsmodellen. Twee daarvan passen beter bij de organisatie van langdurige ggz in de Wlz: 1) Meerdere prestaties voor woonzorg en specifieke behandeling en/of algemeen geneeskundige zorg, waarbij de verantwoordelijkheid van coördinatie van zorg bij meerdere zorgaanbieders komt te liggen (alle zorgaanbieders opereren onder de Wlz); 2) Eén prestatie voor woonzorg via de Wlz en behandeling via de Zvw. In beide modellen kunnen alle zorgaanbieders beter acteren op de specifieke behoeften van de cliënt en de variatie in zorgvraag en blijven het gewenste integraal behandelen, begeleiden en ondersteunen en de keuzevrijheid van cliënten gewaarborgd. Als gekozen wordt voor een van deze modellen, heeft dat impact op vooral de organisatie van zorg bij geïntegreerde ggz-zorgaanbieders, zij het minder rigoreus dan de impact van het integrale model op beschermd wonen.

Hoe nu verder?

De politiek is nu eerst aan zet. Afhankelijk van het besluit van staatssecretaris Blokhuis gaan GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en Federatie Opvang met hun leden in gesprek over een passend vervolg.

Voor meer informatie over onze reactie op de uitvoeringstoets van de NZa, zie de bijlage.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.