Avatar
12 April 2019 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Tempo doordecentraliseren beschermd wonen en opvang aanpassen

Op 17 april 2019 spreekt de Tweede Kamer met minister Ollongren over de situatie in het sociaal domein. GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich zorgen over het tempo van de doordecentralisatie van opvang en beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten naar 355 individuele gemeenten in 2021. Aanpassing daarvan is nodig. Daarnaast is een massieve investering nodig in het sociaal domein om de tekorten van gemeenten op te lossen, afbouw van intramurale zorg en uitstroom uit beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang mogelijk te maken.

Aanpassen tempo doordecentralisatie opvang en beschermd wonen
Het kabinet heeft het voornemen om te komen tot een integrale verdeling van de middelen in het sociaal domein per 1 januari 2021. De middelen voor Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet gaan op in de algemene uitkering van het Gemeentefonds. De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen maken hier onderdeel van uit. Dat gaat om circa 2 miljard euro in de Wmo2015.

Tegelijkertijd vinden twee andere veranderingen plaats. De eerste is dat de 2 miljard euro voor opvang en beschermd wonen per 2021 niet meer naar de 43 centrumgemeenten gaat, maar naar alle 355 gemeenten. De tweede verandering is dat een uitname plaatsvindt uit het Wmo budget voor beschermd wonen. Bijna een half miljard euro zal van de Wmo2015 naar de Wlz gaan. Dit komt omdat het kabinet verwacht dat ongeveer een derde van de mensen die nu een Wmo beschermd wonen beschikking hebben, toegang zullen krijgen tot de Wlz per 2021. De kosten voor deze groep mensen gaan dan van Wmo naar Wlz. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat en hoe groot de verschuiving per regio gaat uitvallen.

VNG Commissie vraagt om alternatief voor tempo en randvoorwaarden
De VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs heeft op 14 februari 2019 gevraagd  om een alternatief uit te werken ten aanzien van het tempo van de doordecentralisatie/uitvoering en de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden die daarbij moeten worden gesteld. Bij die randvoorwaarden gaat het nadrukkelijk om voldoende middelen voor ambulante zorg en begeleiding aan huis. Alleen met voldoende middelen kunnen gemeenten ervoor zorgen dat ggz cliënten en mensen met complexe problematiek zelfstandig kunnen wonen. Een tweede randvoorwaarde (‘conditio sine qua non’) is de beschikbaarheid van voldoende passende en betaalbare wooneenheden. Daar bestaat nu een absoluut tekort aan. Ambulantiseren zonder woningen is niet mogelijk.

Branches willen beweging naar de toekomst
De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland pleiten voor een sterke investering in het sociaal domein door het Rijk. De tekorten van gemeenten hebben nu al hun weerslag op beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen. Gemeenten hebben grote tekorten bij zowel de uitvoering van de Jeugdwet, als bij de uitvoering van de Wmo. Het SCP constateert dat juist mensen met meerdere problemen, zoals ggz cliënten en mensen die met dakloosheid, verslaving, schulden of huiselijk geweld te maken hebben, niet op alle fronten hulp krijgen. De voortgaande en beoogde ambulantisering, maar ook de aanpak van mensen met verward gedrag, en overige programma’s in het sociaal domein , vragen om substantiële investeringen. Met de kennis van nu, schatten de branches dat minimaal het bedrag nodig is, dat in 2015 werd bezuinigd op de bij de decentralisaties betrokken middelen.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.