Avatar
12 September 2017 - Maayke Swank plaatste:

Internetconsultatie geschilbeslechting sociaal domein

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Veiligheid en Justitie en VWS hebben een internetconsultatie geopend over geschilbeslechting in het sociaal domein. Deze consultatie loopt tot 1 november a.s.. De consultatie gaat over het advies van Scheltema (regeringscommissaris). Het betreft geschillen over de Wmo 2015, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Jeugdwet blijft vooralsnog buiten beschouwing. Scheltema adviseert de Algemene wet bestuursrecht aan te passen zodat integrale geschillenbeslechting vorm krijgt. GGZ Nederland is voornemens te reageren op deze consultatie om de consequenties voor de zorgaanbieder toe te lichten. We betrekken uw mening ook graag bij onze reactie. Mocht u opmerkingen, aandachtspunten, suggesties, praktijkervaringen, onduidelijkheden of vragen hebben over de internetconsultatie, dan horen wij het graag. U kunt reageren door een bericht te sturen naar zorgenrecht@ggznederland.nl.

Achtergrond advies
In de huidige situatie is het zo dat de burger zich tot de gemeente kan wenden als hij het niet eens is met een formeel besluit van de gemeente (bijv. een Wmo beschikking). Als de burger er met de gemeente niet uitkomt, kan hij zijn geschil voorleggen aan de bestuursrechter. De bestuursrechter doet een uitspraak over het besluit in kwestie (bijv. toegang tot een Wmo maatwerkvoorziening), maar niet over de uitvoering van het besluit (de invulling van de geleverde zorg door de zorgaanbieder).
De kern van het voorstel is dat een patiënt niet alleen tegen een beschikking in bezwaar kan, maar ook tegen de werkwijze c.q. zorgverlening van de (door de gemeente gecontracteerde) zorgaanbieder. Gemeenten krijgen instrumenten om bezwaren en klachten van burgers in één en dezelfde procedure af te handelen, omdat ook private (zorg)aanbieders een plaats in procedures krijgen. De burger kan bij de laagdrempelige bestuursrechter terecht, óók als het geschil (mede) betrekking heeft op het handelen van een private (zorg)aanbieder. De bestuursrechter velt een integraal oordeel over het geschil. Hij kan het onderliggende geschil over de voorziening, het handelen van het bestuursorgaan en de private (zorg)aanbieder door nieuwe uitspraakbevoegdheden beter finaal beslechten, terwijl ondertussen door een toetsing naar nu de actualiteitswaarde van zijn uitspraak wordt vergroot. De bevoegdheid van de ombudsman wordt uitgebreid, om ook over alle onderdelen van een geschil in het sociaal domein een oordeel te kunnen geven.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.