Avatar
7 December 2017 - Maayke Swank plaatste:

Internetconsultatie besluiten verplichte ggz, zorg en dwang en forensische zorg

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben vandaag een internetconsultatie geopend over de besluiten behorende bij de Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg. Deze consultatie loopt tot 4 februari 2018.  

Inhoud van de regelingen
De drie AMvB’s stellen nadere regels op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

De belangrijkste bepalingen in het Besluit Wvggz en het Besluit Wzd betreffen gedwongen zorg buiten een accommodatie – de zogeheten ambulante gedwongen zorg. Dit is gedwongen zorg die bijvoorbeeld bij betrokkenen thuis plaatsvindt. De Wvggz en de Wzd bieden de grondslag voor ambulante gedwongen zorg. Het besluit wijst die vormen van gedwongen zorg aan en stelt aanvullende voorwaarden aan de eisen die de wet reeds stelt. Verder bevatten beide AMvB’s regels over de klachtencommissie en vertrouwenspersonen. Ook bevat het besluit Wvggz bepalingen over middelen en maatregelen in noodsituaties voor personen met een strafrechtelijke titel.

Het Besluit Wfz bevat een nadere uitwerking van diverse onderwerpen die betrekking hebben op het stelsel van forensische zorg, waaronder de inkoop van forensische zorg, de plaatsing van forensische patiënten en de aanwijzing van private instellingen als instelling die in het bijzonder bestemd is voor de verpleging van ter beschikking gestelden. De zogenoemde ‘regeling weigerende observandi’ uit de Wfz, op grond waarvan medische gegevens van behandelaren kunnen worden gevorderd, wordt in dit besluit niet uitgewerkt. Dat zal gebeuren in een separate AMvB onder het Wetboek van Strafrecht. Het Besluit Wfz regelt ook dat verpleegdendossiers ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek voortaan permanent bewaard worden in het nationaal archief.

Tot slot bevatten alle drie de AMvB’s bepalingen inzake de gegevensverwerking. Deze bepalingen bevatten algemene eisen voor het verwerken van gegevens die voortvloeien uit de Wvggz, de Wzd en de Wfz. Daarnaast wijzen het Besluit Wzd en het Besluit Wvggz een derde instantie aan voor het verwerken van gegevens voor de inspectie.

Proces
De internetconsultatie is openbaar, iedereen kan tot 4 februari a.s. reageren op de voorstellen. Daarna verwerkt het ministerie de binnengekomen reacties. GGZ Nederland is voornemens te reageren op deze consultatie om de consequenties voor de zorgaanbieder toe te lichten. We betrekken uw mening ook graag bij onze reactie. Mocht u opmerkingen, aandachtspunten, suggesties, praktijkervaringen, onduidelijkheden of vragen over de internetconsultatie hebben, dan horen wij het graag. U kunt reageren door een bericht te sturen naar zorgenrecht@ggznederland.nl.

De wetsvoorstellen zijn al aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer bespreekt de wetsvoorstellen op 15 en 16 januari a.s.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.