Avatar
22 December 2017 - Quirinus Fianen plaatste:

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Er komt een wijziging van de Jeugdwet in verband met de aanpassing van het woonplaatsbeginsel.

Het wetsvoorstel voor het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is verschenen. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht. Voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige.

De verwachte effecten van de wetswijziging zijn

 • Het doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel is lagere administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten.
 • Daarnaast wordt de financiële prikkel gelegd bij de gemeente waar de jeugdige woont of oorspronkelijk met zijn ouders woonde. Gemeenten worden hierdoor uitgedaagd om meer aan preventie en jeugdhulp dichtbij huis te doen.

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp.
Omdat de huidige definitie van het woonplaatsbeginsel in de praktijk leidt tot veel discussie, wordt dit aangepast in het nieuwe wetsvoorstel.

Internetconsultatie
U kunt tot 23 januari 2018 reageren op de internetconsultatie. De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Internetconsultatie: Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel

Meer informatie
www.vng.nl/woonplaatsbeginsel

www.vng.nl/jeugdwetenjurisprudentie

Bron: VNG 21-12-2017

 • Avatar
  12 January 2018 - Anne Wil Roza zei:

  Hallo Quirinus,

  Dank je voor het attenderen op de wijziging in de Jeugdwet die het naar verwachting eenvoudiger maakt om te bepalen wie de verantwoordelijke betalende gemeente is. Nu is dat de gemeente “waar het ouderlijk gezag” woont. Met de wetswijziging wordt de inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) bepalend. Ook bij verblijf is (inschrijving in) de woonplaats van het kind direct voorafgaand aan verblijf de gemeente die financieel verantwoordelijk is en blijft. Dit laatste heeft gevolgen voor het financieel verdeelmodel. Niet de gemeente waarin het verblijf plaatsvindt betaalt, maar de gemeente waar het kind vandaan komt.

  Het realiseren van de verandering heeft wel de nodige gevolgen: andere gemeenten worden financieel verantwoordelijk wanneer het ouderlijk gezag elders woont en bij verblijf krijgen zorgaanbieders met meer financieel verantwoordelijke gemeenten te maken. Na omzetting verwachten we veel minder administratieve lastendruk en hopelijk gaan gemeenten verblijf dichter bij huis zoeken/realiseren.

  We verwachten dat de omzetting voor de jeugd-ggz meevalt, omdat veel jeugdigen bij het ouderlijk gezag wonen, maar de ervaring leert dat de praktijk meestal weerbarstiger is. Lastiger wordt het waarschijnlijk bij pleegzorg. En natuurlijk onvoorziene situaties.

  Hiermee de uitnodiging naar allen om te reageren op het wetsvoorstel; individuele reacties kunnen tot 23 januari worden ingediend. U kunt uw reactie ook uiterlijk 19 januari naar GGZ Nederland sturen; dan wordt deze meegenomen in een gezamenlijke reactie.

  Andere zaken rondom de toepassing van het woonplaatsbeginsel kunt u natuurlijk ook aangeven via dit gremium.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  24 September 2018 - m van kempen zei:

  Als deze nieuwe regeling ingaat dan hoef je het gezagsregister niet meer te raadplegen voor het vaststellen van de verantwoordelijke gemeente in kader van de financiering.
  Doch voor de behandelovereenkomst met de cliënt is het wel noodzakelijk dat de gezag relaties bekend zijn.
  Op welke wijze stellen jullie vast waar het gezag ligt bij een jongere < 16 jaar?
  Wie kan mij informeren of het Gezagsregister voor hulpverleners toegankelijk is en zo ja, op welke wijze hulpverleners het gezagsregister kunnen raadplegen."
  In het document "Notitie toestemming behandeling minderjarigen in het kader van de WGBO januari 2013" staat nl : "Het gezagsregister is openbaar en kan
  zonder toestemming worden geraadpleegd, ------hulpverlener het gezagsregister
  raadplegen

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  26 September 2018 - John Kuin zei:

  Je hebt gelijk Anne Wil ik denk ook dat dit de Jeugd GGZ niet hard raakt. Het is anders, maar geen verbetering of verslechtering. Het lost dus ook niet veel op.

  Wel nog even een opmerking in het verlengde van Voorbeeld 7 bij het wetsvoorstel. Wat als de ouders verhuizen tijdens het verblijf? Blijft dan de oorspronkelijke gemeente van het moment waarop de jongere in verblijf komt verantwoordelijk, ook al wonen de ouders daar niet meer?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  26 September 2018 - Paul Winkelhorst zei:

  Hoi Anne Wil,
  Ik denk het veel oplost daar waar sprake is geleverde (crisis)zorg buiten je regionale contracten! Ik verwacht dat het gemeenten harder raakt dan de Jeugd GGZ.
  Het wordt pas weer lastig als verhuizingen door ouder(s) worden doorgegeven maar deze niet sporen met het BRP en dit vervolgens weer voor overtollig berichtenverkeer zorgt.

  We gaan het zien!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 September 2018 - Anoniem zei:

  Het gezagsregister is openbaar, d.w.z. dat iedereen uittreksels kan opvragen. Dit moet via de rechtbank, zie: rechtspraak.nl/Registers/… (onder administratieve handelingen: “hoe vraag ik een uittreksel uit het gezagsregister aan?).
  Alleen raden voor de kinderbescherming, het openbaar ministerie en advocaten hebben direct toegang tot het gezagsregister, zie: abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/artikel/35/23b9b478-5463-4c80-80ce-f0a30cabe17e/… en
  rechtspraak.nl/Registers/Paginas/…
  Gemeenten zouden toegang krijgen maar dit is nooit gerealiseerd: vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/…. Gemeenten beschikken al over informatie over de gezagsverhoudingen in het BRP (zie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/…).

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 September 2018 - Anne Wil Roza zei:

  Ik heb net gereageerd op de vraag over het gezagsregister (ik ben de anoniem); hieronder reactie op de vragen van John en Paul:

  Als de ouders verhuizen terwijl het kind verblijft, dan blijft de gemeente verantwoordelijk waar het kind woonde voorafgaand aan de plaatsing. Ook als het kind vervolgens in de nieuwe gemeente gaat wonen en alleen nog ambulante zorg ontvangt als nazorg dan blijft ook de gemeente verantwoordelijk die plaatste. Stoppen verblijf en nazorg en vindt er daarna nieuwe zorg plaats dan betaalt de gemeente waar het kind dan woont.

  Het is de bedoeling dat het BRP leidend wordt (dus niet met terugwerkende kracht aanpassen).

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 September 2018 - Paul Winkelhorst zei:

  @Anne Wil Roza: dan heb ik het nog niet helemaal helder. Stel: wij behandelen (ambulant) een Patientje in Amarum. Gemeente X heeft een toewijzing voor een jaar afgegeven voor 2018. Alles verloopt naar wens. Maandelijks vind een "afsluiting" plaats van productie/registratie (10 dagen na afloop van de maand). Vervolgens vinden alle controles plaats en ongeveer drie weken na afloop van de maand vindt facturatie plaats. Dan duurt het nog even voordat de retourinformatie terugkomt. Kortom: 2 maand na afronding komen we erachter dat patientje is verhuist van gemeente X naar gemeente Y (waar wij toevallig geen contract mee hebben). Wat dan?
  Groet,
  Paul

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 October 2018 - Anne Wil Roza zei:

  Dan moet gemeente Y vanaf het moment dat het kind is ingeschreven in het BRP in gemeente Y de rekening betalen volgens de duur van de toewijzing tot maximaal 1 jaar volgens de afspraken van gemeente X.
  Zolang de zorgaanbieder niet weet dat er is verhuisd kan de aanbieder de factuur bij de gemeente X indienen en moet gemeente X die betalen.
  Gemeenten krijgen een betaal-, uitzoek- en informatieplicht. De gemeente is verantwoordelijk om verhuizingen/veranderingen door te geven aan aanbieders.

  Vraag me verder niet hoe dat moet als gemeente Y een andere uitvoeringsvariant hanteert en vraag me ook niet in hoeverre gemeente X de toewijzing gaat intrekken Die vragen stellen we regelmatig aan de orde.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  2 October 2018 - Quirinus Fianen zei:

  Er zijn bedrijfsregels van het ZIN waar gemeenten zich aan moeten houden bij het intrekken van een JW301 bericht. Zo mag terugwerken intrekken niet zomaar. Ook niet bij verhuizing.

  JW301: Intrekken Jeugdhulp

  Intrekken bij verhuizing
  De gemeente kan een afgegeven Toewijzing niet zomaar intrekken bij verhuizing van de gezagsdrager naar een andere gemeente. De gemeente die de toewijzing heeft verstrekt, blijft verantwoordelijk voor de cliënt tot het moment dat de cliënt is overgedragen aan de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de cliënt.

  Dit betekent dat een toewijzing door de oude gemeente niet kan worden afgesloten voordat er zekerheid is dat de nieuwe gemeente een aansluitende toewijzing verzendt.

  Zie ook landelijke bedrijfsregel berichtenverkeer: OP186
  Het beëindigen van een toewijzing op een datum die in het verleden ligt kan alleen na overleg met de betreffende aanbieder.

  Het beëindigen van een toewijzing op een datum die in het verleden ligt kan alleen na overleg met de betreffende aanbieder. Deze regel is van toepassing op situaties waarin de aanbieder niet had kunnen weten dat hij geen ondersteuning meer mocht leveren.

  Verhuizing van de gezagsdrager naar een andere gemeente
  Zie ook: informatiemodel.istandaarden.nl/2018/views/…

  De onderstaande casus beschrijft wat er in het berichtenverkeer moet gebeuren wanneer de gezagsdrager van de cliënt verhuisd naar een andere gemeente.
  Volgens het woonplaatsbeginsel blijft gemeente die de JW301 heeft afgegeven verantwoordelijk voor de cliënt tot het moment dat de cliënt is overgedragen aan de nieuwe gemeente.

  De gemeenten stemmen daarom onderling af.
  1. Gemeente neemt contact op met de nieuwe verantwoordelijke gemeente.
  2. JW301: Gemeente trekt openstaande toewijzing in.
  3. JW301: Nieuwe verantwoordelijke gemeente verzend toewijzing aansluitend op intrekking.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  2 October 2018 - Paul Winkelhorst zei:

  @Quirinus Fianen: Dank je Quirinus! Ik verwacht dat dit in de praktijk toch veel problemen gaat opleveren. Zeker als je van de gemeente waar patientje naar toe verhuisd nog een overeenkomst moet bewerkstelligen. Dat is een traject wat gemiddeld een week duurt. Mag je in die tijd (dus dat je geen contract met betreffende gemeente hebt) de zorg stopzetten bijvoorbeeld? En wat als die gemeente te lage tarieven heeft (lager dan je eigen kostprijs)?

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.