Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de GGZ Connect website (hierna: GGZ Connect) en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van GGZ Connect betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.
 
GGZ Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.
GGZ Nederland behoudt zich het recht voor om bijdragen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden te verwijderen. GGZ Nederland heeft het recht om op ieder moment en zonder verdere aankondiging een persoonlijk account tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen. 
 
Toegang
Voor de toegang van GGZ Connect is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze gebruikersvoorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.
 
GGZ Nederland streeft er naar GGZ Connect zoveel mogelijk aan het publiek en de specifieke doelgroepen van GGZ Connect beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.
 
Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan GGZ Connect te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze gebruikersvoorwaarden zijn.
 
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan GGZ Connect of aan GGZ Nederland. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma's op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat dit GGZ Connect of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.
 
Op GGZ Connect hanteren we Nederlands als voertaal. Indien de doelgroep of het onderwerp dit vereist, kan in bijzondere gevallen Engels gehanteerd worden.

Handelingen die niet zijn toegestaan, zijn in ieder geval:

  • Het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken of anderszins gebruik van het platform voor commerciële doeleinden;
  • Spamming;
  • Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische, discriminerende of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken;
  • Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal;
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers;
  • Het plaatsen van content die in strijd is met enige weg- en regelgeving, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden, daaronder mede verstaan het uitwisselen en/of openbaar maken van bedrijfsgevoelige gegevens;
  • Onderling het gedrag op de zorgmarkt af te stemmen;
  • Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Hacken van GGZ Connect of via GGZ Connect het systeem van andere gebruikers.

Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen -naar het vrije oordeel van GGZ Nederland- onmiddellijk van deze site worden verwijderd. Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons een mail sturen naar communicatie@ggznederland.nl.

Informatie op de site
GGZ Nederland is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. GGZ Nederland voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van GGZ Nederland en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo's, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto's, grafische vormgeving van de site. Daarnaast heeft u toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Mede om de belangen van GGZ Nederland en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor  informatief, niet-commercieel, gebruik conform de doelstelling van GGZ Connect. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GGZ Nederland vereist.
 
Het is toegestaan om door middel van hyperlinks te verwijzen naar GGZ Connect en de zich daar bevindende informatie. Indien er een link wordt aangebracht naar GGZ Connect (onder andere door middel van deeplinken, framing) zal onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren moeten komen.

Het is niet toegestaan om materiaal dat op GGZ Connect besloten geplaatst is, zonder toestemming van de berichtgever te delen met derden.

Indien GGZ Connect informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal GGZ Nederland zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen.
 
Indien GGZ Nederland bekend is of wordt dat op haar informatie dergelijke rechten rusten, zal GGZ Nederland ervoor zorg dragen dat slechts op legale wijze door GGZ Nederland gebruik zal worden gemaakt van dergelijke informatie. Indien GGZ Nederland kennis neemt van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zal GGZ Nederland de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijze mogelijk informeren.
 
Mocht GGZ Nederland op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site dan heeft GGZ Nederland het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
 
Privacy
Voor GGZ Nederland is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt GGZ Nederland volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te verbeteren of uw account te verwijderen.

De privacyverklaring van GGZ Nederland voor GGZ Connect kunt u hier nalezen.


Netiquette en internetcriminaliteit
GGZ Nederland spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. GGZ Nederland verkeert echter in de technische onmogelijkheid om alle informatie verspreid via haar site te controleren en haar taak betreft niet het controleren en/of het regelen van de wijze waarop haar gebruikers of derden haar diensten invullen of gebruiken.

GGZ Nederland verbindt zich ertoe haar gebruikers een aanvaardbaar gedrag op het internet op te leggen en heeft daartoe onder andere deze gebruiksvoorwaarden opgesteld welke eveneens zijn te vinden op GGZ Connect waarin GGZ Nederland de mogelijkheid om de nodige daden te stellen nader heeft omschreven en een klachtenadres opgeeft waar iedere derde klachten kan formuleren aangaande onrechtmatige praktijken via GGZ Connect.

Cookies
GGZ Connect maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker.

De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina's. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de site van GGZ Connect optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van de site van GGZ Connect is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

Aansprakelijkheid
GGZ Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site van GGZ Connect en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.
 
Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
 
Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen GGZ Nederland en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
 
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: communicatie@ggznederland.nl.